Nauka - Projekty NCN

MATERIAŁY DLA WNIOSKODAWCY
REALIZACJA PROJEKTÓW NCN
SZKOLENIA NCN
DRUKI DO POBRANIA

 MATERIAŁY DLA WNIOSKODAWCY

 Dane Jednostki 

Numer  rachunku bankowego Alior Bank SA dla projektów finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki

37 2490 0005 0000 4600 1383 7392 

1. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Nazwa podmiotu w języku angielskim

Entity's name in English

University of Agriculture in Krakow

Adres siedziby

Address of registered office 

 

al. A. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, małopolskie, Polska

Dane kontaktowe

Confirmation information 

 

al. A. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, małopolskie, Polska

Telefon: (12) 662-42-51

E-mail: rector@urk.edu.pl

Adres strony internetowej: https://urk.edu.pl/

Adres do doręczeń elektronicznych (ADE)

Electronic delivery address (ADE)

 

 -

Elektroniczna skrzynka podawcza ESP (ePUAP)

Electronic delivery box ESP (ePUAP)

 /URKRAKOW/skrytka

 

Czy finansowanie bedzie stanowiło pomoc publiczną?

Does the requested funding costitute state aid?

 

TAK [ ] / [ X] NIE

YES [ ] / [ X] NO

Status wniskodawcy 

Applicant's status

 

 

Uczelnia/ Grupa podmiotów/ Osoba fizyczna

(zaznaczyć właściwe) 

Kierownik podmiotu / Osoba uprawniona do reprezentacji

Head of the entity / authorised representative 

 

prof. dr hab. inż. Agnieszka Filipiak-Florkiewicz, Prorektor ds. Nauki

NIP

(tax identification number)

 

675 000 21 18

REGON

(statistical identification number)

 

000001815

KRS

(court register number)

-

 

 Zasady przygotowanie wniosków 

Podstawą procesu kwalifikacji i oceny projektów badawczych zatwierdzoną przez Radę Narodowego Centrum Nauki jest podział na 25 paneli dziedzinowych (dyscyplin lub grup dyscyplin), tematycznie pokrywających cały obszar badań naukowych, w trzech głównych działach:

 • HS – Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce
 • ST – Nauki Ścisłe i Techniczne
 • NZ – Nauki o Życiu

https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/panele-ncn

Finansowanie projektów badawczych przez Narodowe Centrum Nauki odbywa się w drodze konkursów. 

Typy konkursów: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy 

Terminy składania wniosków dla poszczególnych konkursów:

https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/harmonogram

ZASADY PRZYGOTOWYWANIA WNIOSKÓW ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO CENTRUM NAUKI NA UNIWERSYTECIE ROLNICZYM IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE

Przygotowywanie i składanie wniosków o finansowanie projektów ze środków Narodowego Centrum Nauki odbywa się zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi poszczególnych konkursów w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania). Narodowe Centrum Nauki od konkursów ogłoszonych w dniu 15  grudnia 2016 r. wymaga jedynie formy elektronicznej składania wniosków o finansowanie projektów.

W dokumentacji związanej z realizacją projektów Uniwersytet Rolniczy reprezentowany jest przez prof. dr hab. inż. Agnieszkę Filipiak-Florkiewicz – Prorektor ds. Nauki przy finansowej kontrasygnacie Kwestora UR mgr Macieja Oleksiaka lub zastępcy Kwestora UR mgr Teresy Nizińskiej.

I. WERSJA ELEKTRONICZNA WNIOSKU DO NCN – KONKURS MINIATURA:

1. Kierownik Projektu wypełnia wniosek w systemie OSF i wersję roboczą przesyła do BN oraz Kierownika Działu Limitów i Dekretacji (celem uzyskania akceptacji kosztorysu).

2. Kierownik Projektu mailowo przekazuje do BN elektroniczną wersję wniosku o finansowanie projektu w postaci pliku PDF, do podpisu podpisem kwalifikowanym przez Prorektora ds. Nauki.

3. Podpisany wniosek przekazywany jest przez BN Kierownikowi Projektu (mailowo lub na pendrive) w celu przesłania do Narodowego Centrum Nauki za pośrednictwem systemu OSF.

II. WERSJA ELEKTRONICZNA WNIOSKU DO NCN – POZOSTAŁE KONKURSY:

1. Kierownik Projektu wypełnia wniosek w systemie OSF i wersję roboczą przesyła do BN oraz Kierownika Działu Limitów i Dekretacji (celem uzyskania akceptacji kosztorysu).

2. Kierownik Projektu generuje i przesyła mailowo do BN potwierdzenie złożenia wniosku w Konkursie NCN przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu będącego miejscem realizacji projektu badawczego w postaci pliku PDF, do podpisu przez Prorektora ds. Nauki.

3. Skan podpisanego Potwierdzenia przekazywany jest mailowo Kierownikowi Projektu w celu przesłania wniosku do Narodowego Centrum Nauki w systemie OSF.

III. POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY NA RZECZ REALIZACJI WNIOSKOWANEGO PROJEKTU BADAWCZEGO (dokument obowiązkowy, w przypadku gdy wnioskodawcą jest grupa podmiotów)

Porozumienie o współpracy na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego

IV. PLAN ZARZĄDZANIA DANYMI BADAWCZYMI

https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/otwarta-nauka

Plan zarządzanie danymi - Dział Informatyki UR

Dane badawcze w Bazie Dorobku Naukowego UR (REPO)

Wytyczne dotyczące przetwarzania danych osobowych w celach realizacji badań naukowych na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie

V. POLECAMY

https://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/informacje-dla-wnioskodawcow


 

REALIZACJA PROJEKTÓW NCN

Zasady realizacji oraz obsługi administracyjnej projektów i badań zamawianych w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

I. UMOWA O FINANSOWANIE PROJEKTU

 • Po otrzymaniu decyzji o finansowaniu projektu z NCN, Kierownik Projektu generuje Umowę w systemie OSF (1egz.) i przedkłada w BN
 • BN przekazuje Umowę o finansowanie projektu do:
  • akceptacji Radcy Prawnego,
  • rejestracji w Dziale Zamówień Publicznych
 • Równocześnie Kierownik Projektu przesyła mailowo do BN wersję elektroniczną umowy w postaci pliku pdf , podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym w standardzie PAdES, celem uzyskania podpisu Kwestora UR oraz Prorektora ds. Nauki.

Umowa zawierająca podpisy Kierownika Projektu, Kwestora i Prorektora ds. Nauki zostaje przesłana przez BN w formie elektronicznej na adres elektronicznej Skrzynki Podawczej Centrum.

Otrzymaną zwrotnie Umowę, podpisaną podpisem kwalifikowanym przez Dyrektora NCN, BN przekazuje do:

 • Kierownika Projektu
 • Działu Zamówień Publicznych UR
 • Oryginał papierowej wersji Umowy (z podpisem Radcy Prawnego) zostaje przekazany do Działy Zamówień Publicznych, kopia natomiast pozostaje w BN.

 

OSOBY FIZYCZNE NIEZATRUDNIONE W UR (dotyczy doktorantów)

Kierownik projektu wraz z Umową o finansowanie projektu:

 • przygotowuje Umowę cywilnoprawną* (umowę o dzieło - finansowanie zatrudnienia z projektu) zgodnie z aktualnie obowiązującymi wzorami - Biuro Prawne UR https://urk.edu.pl/index/site/3886 (3 egz.),
 • Umowa cywilnoprawna Kierownika Projektu wymaga:
  • akceptacji Radcy Prawnego,
  • rejestracji w Dziale Zamówień Publicznych,
  • podpisu Kwestora UR oraz Prorektora ds. Nauki.

Po jednym egzemplarzu Umowy cywilnoprawnej otrzymują:

o NCN wraz z Umową o finansowanie projektu,

o Dział Zamówień Publicznych UR (egz. z podpisem Radcy Prawnego)

o Kierownik Projektu.

Kopia Umowy cywilnoprawnej zostaje w BN oraz u Kierownika Działu Limitów i Dekretacji (Kwestura). 

* Umowa cywilnoprawna musi zawierać Nr Zamówienia Publicznego uzyskany na podstawie złożonego Wniosku o udzielenie zamówienia publicznego http://www.dzp.ur.krakow.pl/

 

 
II. ZMIANY W PROJEKCIE

1.   Wszelkie zmiany dokonywane w warunkach realizacji projektu muszą być merytorycznie uzasadnione tj. muszą mieć bezpośredni związek z tematyką realizowanego projektu, jak również muszą być niezbędne do realizacji założonych celów projektu.

2.   Zmiany nie mogą zagrażać prawidłowemu i pełnemu wykonaniu zaplanowanych w projekcie zadań, ani być sprzeczne z zasadą gospodarności.

3.   Kierownik projektu i Jednostka zobowiązani są do poinformowania NCN o wszystkich wprowadzonych zmianach w raporcie rocznym obejmującym rok dokonania danej zmiany oraz w raporcie końcowym. Kierownik projektu odpowiedzialny jest za wprowadzenie informacji o zmianach do formularza raportu.

4.   Kierownik projektu jest zobowiązany do bieżącego informowania pracownika BN o wszelkich wprowadzonych przez siebie zmianach. Wnioski o dokonanie zmian za zgodą Kierownika Jednostki lub Dyrektora NCN wymagają uzyskania akceptacji Kierownika Jednostki UR odpowiedzialnej za realizację projektu.

5.   Wszelkie wprowadzane zmiany muszą pozostawać w zgodzie z postanowieniami umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego lub działania naukowego.

 • za zgodą Prorektora ds. Nauki pismo w sprawie zmian w projekcie Kierownik Projektu przedstawia do akceptacji Prorektora ds. Nauki

Pismo Dyrektora NCN w sprawie ujednolicenie zasad realizacji projektów

Zgodnie ze stanowiskiem Dyrektora NCN wyrażonym w piśmie z dnia 6 lutego 2018 r. zasadność dokonanych zmian oceniona zostanie przez NCN podczas rozliczenia końcowego projektu lub w trakcie kontroli. Ewentualne konsekwencje finansowe (koszty niekwalifikowalne) ponosi Jednostka odpowiedzialna za realizację projektu.

 • w drodze Aneksu do Umowy o finansowanie projektu - Kierownik Projektu przygotowuje 4 egzemplarze Aneksu do umowy wraz z pismem do Dyrektora NCN i przekazuje do BN.

BN przekazuje Aneks do umowy o finansowanie projektu:

 • do akceptacji Radcy Prawnego,
 • rejestracji w Dziale Zamówień Publicznych,
 • podpisu Kwestora UR oraz Prorektora ds. Nauki,
 • po uzyskaniu wszystkich podpisów BN przesyła do NCN 4 egz. Aneksu.

Otrzymany zwrotnie Aneks, podpisany przez Dyrektora NCN, BN przekazuje do:

- Kierownika Projektu,

- Działu Zamówień Publicznych UR (egz. z podpisem Radcy Prawnego).

- kopia Aneksu pozostaje w BN


III. RAPORTOWANIE

Raportowanie odbywa się zgodnie z zapisami Umowy o finansowanie projektu ew. Aneksu: 

 • raporty roczne (do dnia 31 marca każdego roku),
 • cząstkowe (do 30 dni po upływie 30 miesięcy realizacji projektu),
 • końcowe (do 60 dni od daty zakończenia realizacji projektu określonej w umowie lub w aneksie do umowy).

https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/informacje-dla-realizujacych-projekty/raportowanie-projektow-z-ncn

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2019-08-30-wskazowki-dot-raportowania-publikacji

Instrukcja wypełniania raportu końcowego dla pojedynczego działania naukowego w ramach konkursu MINIATURA:

https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/informacje-dla-realizujacych-projekty/raportowanie-projektow-z-ncn/raporty-miniatur

 

IV. STYPENDIA NAUKOWE W PROJEKTACH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW NCN

Stypendia naukowe w projektach NCN – wytyczne dla wnioskodawców

https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/koszty-w-projektach/stypendia-naukowe

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2019-03-25-stanowisko-ncn-studenci-doktoranci-w-projektach

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2019-05-24-informacja-stypendia-w-projektach-ncn?language=pl

 

V. POLECAMY

https://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/faq/realizacja-projektow

https://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/informacje-dla-realizujacych-projekty/zmiany-w-projektach

 

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/stanowisko-ncn-zakup-aparatury.pdf


 

SZKOLENIA NCN

 
 

Szanowni Państwo,

zamieszczona na stronie prezentacja jest tylko obowiązująca na dzień jej przedstawienia. Rada Narodowego Centrum Nauki na bieżąco zmienia warunki konkursowe. Więcej informacji na stronie: https://www.ncn.gov.pl/ .

 


 

 DRUKI DO POBRANIA


 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: Katarzyna Chyłek