Nauka - Dane archiwalne

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA


Rozporządzenia:

Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz.U. poz. 1495).


 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego, specjalnego urządzenia badawczego z zakresu infrastruktury informatycznej nauki, zapewnienia dostępu do informacji naukowej, w tym do Wirtualnej Biblioteki Nauki, oraz na pokrycie kosztów restrukturyzacji jednostek naukowych

 

Wniosek DS 2018:

Przypominamy, że do dnia 31 października 2017 w systemie OSF należy składać wnioski o przyznanie dotacji na utrzymanie potencjału badawczego - DS oraz dotacji na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich – badania młodych BM na rok 2018.

Aby złożyć wniosek o przyznanie dotacji, należy:

- wypełnić i wysłać formularz w systemie OSF

- wygenerować w systemie „wersję dla Ministerstwa” – obejmuje ona wyłącznie część A wniosku –  wydrukować, a następnie podpisać przez Kierownika jednostki (Dziekana) 

Wygenerowanie całego wniosku możliwe jest tylko dla wersji roboczej - nie należy przesyłać wydruku całego wniosku do MNiSW

W związku z powyższym proszę dostarczyć do Biura Nauki i Współpracy z Zagranicą do dnia 25 października 2017„wersję do Ministerstwa” tj. część A wniosku – 2 egz. oraz cały wniosek – wersja robocza

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/dotacja-na-utrzymanie-potencjalu-badawczego-i-mlodych-naukowcow.html

    

Zgłoszenie tematu DS - wzór
Zgłoszenie tematu BM - wzór
Oświadczenie pracownika do wniosku o przyznanie środków finansowych na działalność statutową - wzór 2018
Oświadczenie pracownika do wniosku o przyznanie środków finansowych na działalność statutową - wzór 2017


EUROPEJSKA KARTA NAUKOWCA


Uniwersytet Rolniczy rozpoczął starania zmierzające do otrzymania logo HR Excellence in Research

Przyznawanie logo Human Resource Excellence in Research jest jednym z działań Komisji Europejskiej w ramach strategii nakierowanej na zwiększenie atrakcyjności warunków pracy naukowców w UE. Logo HR otrzymują europejskie instytucje, które przy rekrutacji pracowników naukowych stosuję zasady Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Europejska Karta Naukowca opisuje prawa i obowiązki, jakim podlegają zarówno naukowcy, jak i instytucje ich zatrudniające oraz organizacje zapewniające finansowanie badań naukowych.

Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych opisuje zasady rekrutacji naukowców, których instytucje - pracodawcy powinny przestrzegać, zapewniając równe traktowanie wszystkich naukowców w Europie.

Więcej informacji: http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/rights/strategy4Researcher

 

Przed podjęciem kroków w celu rozpoczęcia procesu wdrażania zapisów Karty i Kodeksu, instytucje mogą przesłać do KE deklarację poparcia dla zasad tych dokumentów. Podpisanie deklaracji jest jedynie wyrażeniem poparcia dla tych zapisów.

 

Etapy wdrażania zasad Karty i Kodeksu na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie

1. Podpisanie deklaracji poparcia dla zasad zapisanych w Karcie i Kodeksie, przesłanie deklaracji do Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/rights/charterAndCode#P

2. Powołanie Rektorskiej Komisji ds. Karty i Kodeksu – Zarządzenie Rektora 67/2015 z dnia 24 września 2015 r.

Dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR – Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej – Przewodniczący

Prof. dr hab. inż. Florian Gambuś – Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni

Dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR – Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich

Prof. dr hab. inż. Marcin Rapacz – WRE

Dr hab. inż. Joanna Makulska, prof. UR – WHiBZ

Dr hab. inż. Anna Gazda – WL

Dr hab. inż. Leszek Książek – WIŚiG

Dr hab. inż. Iwona Domagała-Świątkiewicz – WBiO

Dr hab. inż. Agnieszka Filipiak-Florkiewicz – WTŻ

Dr n med. Michał Nowakowski – UCMW

3. Dokonanie analizy wewnętrznej – porównanie zasad i praktyk na UR (na podstawie uczelnianych aktów prawnych, Statutu Uczelni, ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, Kodeks pracy itp.) z zapisami w Karcie i Kodeksie

4. Opracowanie ankiety skierowanej do pracowników naukowo-dydaktycznych i doktorantów (na podstawie przeprowadzonej wcześniej analizy)

5. Opracowanie wniosków wypływających z analizy wewnętrznej oraz ankiety – przygotowanie strategii i planu działań ukierunkowanego na określenie najważniejszych braków wraz z opisem konkretnych działań prowadzących do ich likwidacji; przygotowanie terminarza zmian na Uczelni (weryfikacja z zapisami EKN)

6. Przygotowanie raportu z wynikami analizy wewnętrznej (w tym wyniki ankiety) oraz planu działania związanego z wprowadzeniem Karty i Kodeksu.

7. Przesłanie raportu do Komisji Europejskiej

 

Działania na przyszłość:

  • Po akceptacji strategii i planu działań Komisja Europejska przyznaje logo HR Excellence in Research /w ciągu 3 miesięcy od nadesłania/
  • Po upływie 2 lat instytucja powinna sama przeprowadzić ocenę postępu i efektów wdrażania zasad Karty i Kodeksu
  • Po 4 latach przeprowadzona zostaje analiza zewnętrzna przez ekspertów KE (audyt), której wyniki warunkują zachowanie prawa do logo

Więcej informacji o Europejskiej Karcie Naukowca oraz Kodeksie Postępowania znajdą Państwo na stronie www.nauka.gov.pl/europejska-karta-naukowca/ 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: Katarzyna Chyłek