Działalność

Do zadań Biura Nauki należą sprawy związane z działalnością Uczelni w zakresie naukowo-badawczym, a w szczególności:

 1. obsługa sekretarska Prorektora ds. Nauki;
 2. monitorowanie konkursów organizowanych przez instytucje zewnętrzne oraz jednostki otoczenia społeczno-gospodarczego;
 3. dostarczanie jednostkom Uczelni informacji dotyczących przygotowania projektów badań naukowych i źródeł ich finansowania;
 4. opracowywanie zbiorczych planów, sprawozdań, informacji z działalności naukowej;
 5. monitorowanie aktywności naukowej i dorobku pracowników zaliczonych do dyscyplin podlegających ewaluacji;
 6. prowadzenie dokumentacji badań naukowych realizowanych przez pracowników Uczelni, w tym we współpracy z instytucjami naukowymi i innymi podmiotami w kraju i zagranicą;
 7. prowadzenie dokumentacji i obsługa Własnego Funduszu Stypendialnego dla nauczycieli akademickich;
 8. gromadzenie informacji o sesjach naukowych, konferencjach, sympozjach i szkołach naukowych;
 9. opracowywanie sprawozdań i informacji w zakresie prowadzonych zadań dla GUS-u i POL-onu.

Biuro Nauki obsługuje administracyjnie projekty finansowane ze środków pozostających w dyspozycji NCN w zakresie:

 1. przygotowania wniosków projektowych – weryfikacja wniosku i kompletowanie dokumentacji oraz uzyskanie akceptacji Prorektora;
 2. procedowanie porozumienia o współpracy przy wnioskach składanych przez grupę podmiotów
 3. procedowanie zawarcia umowy oraz rejestracja projektu;
 4. nadzór merytoryczny oraz wsparcie kierownika projektu w trakcie jego realizacji;
 5. gromadzenie dokumentacji projektowej oraz koordynacja działań związanych z terminowym sporządzaniem raportów.

Biuro Nauki odpowiada za koordynację prac przy opracowywaniu założeń i realizacji współpracy Uczelni z gospodarką.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: Katarzyna Chyłek